Home

Diarienummer länsstyrelsen

Länsstyrelsen tar ut följande avgifter för utlämning av kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Papperskopia: de första 9 sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor Handlingar som lämnas ut på Länsstyrelsen eller skickas med brev. Papperskopior kostar 50 kronor från och med den tionde sidan och därefter 2 kronor per sida. Porto och eventuell postförskottsavgift tillkommer I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader. Du kan se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men dokumenten går inte att läsa i webbdiariet Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut

Diarienummer 2019-11-27 501-4036-2019 miljomal.arliguppfoljning@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen har det senaste året tagit fram två viktiga strategiska dokument med koppling till de nationellt prioriterade områdena biologisk mångfald och klimat 1, dels en första version a Yttrande 3 (4) LANS STYRELSEN DALARNAS LAN Diarienummer: 6155-2017 7 .4. 3 Utredningens förslag om en ny myndighetsstruktur Länsstyrelsen är positiva till förslaget att Boverket får ett utökat ansvar att var

Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Hallan

Diarienummer 431-28116-2015 Sida 1(3) Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 13 § kulturmiljölagen (1988:950), KML, att en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning skall utföras av nedan redovisad fornlämning (se administrativa uppgifter)

Yttrande 2018-03-07 Diarienummer 401-41981-2017 Sida 3(9) Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det för Lunneviken är rimligt att ge företräde för riksintresse för naturvård och friluftsliv samt Natura 2000 Diarienummer 551-4742-12 Anläggningsnummer 0764-105 Tillstånd til ytbehandlingsanläggninl g fö Alvestr a Galvaniseringsverkstad AB, Alvest a kommun Verksamhetskod: 28.10 enhg Miljöprövningsförordninget n (2013:251) Beslut Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar lä n godkänner med stöd av 6 kap

Diarienummer 402-12347-2019 Sida 4(4) Information Omläggning av diken, kulvertering av befintliga diken och anläggande av dagvattendamm är exempel på vattenverksamheter som kan behöva anmälas till Länsstyrelsen. I detta yttrande har planhandläggaren Emma Ahlgren varit föredragande och beslutande Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att stärka kommunens attraktionskraft genom att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckl- Diarienummer 401-33181-2011 Sida 2(15) landsbygdsutveckling i strandnära lägen s.k. LIS-områden i översiktsplaner Natura 2000-område Natura 2000-kod Diarienummer Sida 2 av 76 Omberg Länsstyrelsen Östergötland SE0230254 511-13818-18 Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter samt att hindra att deras livsmiljöer förstörs

Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Stockhol

 1. Natura 2000-område Natura 2000-kod Diarienummer Sida 3 av 18 Lunnsjöskogen Länsstyrelsen Östergötland SE0230367 511-7220-18 Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena i Natura 2000-området behöver man samråda med Länsstyrelsen före genomförandet
 2. Natura 2000-område Natura 2000-kod Diarienummer Sida 2 av 29 Sjöbo-Knäppan Länsstyrelsen Östergötland SE0230087 511-13824-18 Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter samt att hindra att deras livsmiljöer förstörs
 3. Länsstyrelsen Norrbotten SAMRÅDSYTTRANDE Datum 2011-10-21 1(2) Diarienummer 400-7093-11 Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Delgeneralplan för gruvområdet i Hannukainen, Finland. Program för deltagande och bedömning (ärend NeV 08034-11) Bakgrund Länsstyrelsen i Norrbottens län har genom Naturvårdsverket berett tillfälls e att lämn
 4. Länsstyrelsen beslutar att godkänna den inlämnade avvecklingsplanen och att avvecklingen av befintlig klorfabrik ska genomföras i enlighet med den och Diarienummer 575-20372-2014 Sida 2(38) 5. Inför varje fas ska en anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) o
 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen i Örebro län orebro@lansstyrelsen.se Malmö kommun kommunstyrelsen@malmo.se Nacka tingsrätt, allmänna domstolen Sändlista remiss diarienummer H20-06473 Author: Kemikalieinspektione
 6. Natura 2000-område Natura 2000-kod Diarienummer Sida 2 av 18 Stora Hjälmmossen Länsstyrelsen Östergötland SE0230346 511-13860-18 Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter samt att hindra att deras livsmiljöer förstörs

Länsstyrelsen Västmanlands län Motivering Juridiska förutsättningar för skyddsjakt BESLUT Datum Diarienummer 2012-01-16 218-68-12 Beslut om skyddsjakt efter varg kan fattas med stöd av 23 a, 23 b och 24 b § BESLUT 2014-11-06 Diarienummer 343-35603-2014 Sida 2(3) hade varit enklare att bedöma sammantagen verkan om det funnits en tabell som visar ytor som går bort helt eller verkas delvis.1 Länsstyrelsen anser att redovisningarna visar att kompensationsåtgärdern Beslut 2020-07-27 Diarienummer 343-29419-2020 Sida 3(7) Avslutningsvis bedömer Länsstyrelsen att det finns en stor potential för påträffande av nya fornlämningar, då man på långa sträckor kommer att behöva exploater Diarienummer 5718-2020-2 Näringsdepaiiementet n.remissvar@regeringskansliet.se kopia:n.strategisk.plan@regeringskansliet.se Länsstyrelsens i Västerbotten synpunkter på Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige - 2020-06-24 N2020/01752/J

 1. Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter (12FS 2020:24) om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19 (Ert diarienummer 213-40477-2020) Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen
 2. Länsstyrelsens mall för tjänsteanteckningar vid anmälan om misstanke om epizootisk sjukdom Länsstyrelsens diarienummer Datum Anmälan mottagen av länsveterinär (namn) Anmälan inkom Anmälan mottagen av annan (namn, befattning) Klockan Anmälningssätt (telefon, e-postadress etc.
 3. Varje handling som registreras i ett diarium läggs in i ett ärende som har en unik beteckning, ett diarienummer. Ett ärende kan innehålla en eller flera handli
 4. Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss. Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden. För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en inbjudan till en tjänst som heter Filskick
 5. Diarienummer 402-39130-2019 Sida 1(2) Postadress: 403 40 Göteborg Besöksadress: Hamngatan 1 542 85 Mariestad Telefon/Fax: 010-224 40 00 (vxl) (fax) Länsstyrelsen noterar att kommunen kommer att belysa risken för översvämning i det fortsatta planarbetet. Konsekvenserna av ett skyfall,.
 6. Länsstyrelsen Västra Götalands län - Diarienummer 404-36735-2015 Länsstyrelsen i Västra Götalands län upphävde 2015 en detaljplan bland annat med hänsyn till att de bestämmelser som införts på plankartan för att motverka erosionsrisk inte varit tillräckliga och på grund av risken för översvämning
 7. Diarienummer: 537-25135-2020 (Länsstyrelsen Västra Götaland) ISBN/ISSN-nr: Publiceringsår: 2020. Sidantal: 105. Publikationstyp: Rapport. Sveriges fem vattendelegationer beslutade i december 2016 om ett åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten

Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till fornlämningarnas art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant till-stånd kommer att förenas med villkor om arkeologisk undersökning. Enligt 2 kap. 14 § KML är det den som utför arbetsföretaget som ska svara för kostnaden för sådan undersökning Natura 2000-område Natura 2000-kod Diarienummer Sida 2 av 23 Håleberget Länsstyrelsen Östergötland SE0230343 511-11669-18 Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter samt att hindra att deras livsmiljöer förstörs Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Andra anmärkningar var att handlingar saknade diarienummer och att det tog för lång tid att slutföra ett uppdrag när huvudmannen avlidit.; I sekretesslagen sägs att när allmän handling kommit in eller upprättats hos myndighet skall den registreras utan dröjsmål och förses med diarienummer. Diarienummer Sida 103-13439-1006 1-1 1i-1) Kommunstyrelsen 2006 -10- O 2 Olof Bern l :a Musseronvägen 12 452 34 STROMSTAD Överklagande av beslut att anta detaljplan för del av Fjallskiv- lingen 1 m.fl. i Strömstads kommun Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen avslår överklagandet. Redogörelse for ärende

Länsstyrelsen Västerbotten 2014 Beslut Diarienummer 2 -11 20 511 8608 2014 Beskrivning av områdets värden Stränderna i området utgörs huvudsakligen av grus, sten och block Har du hittat föremål som du misstänker kan vara fornfynd bör du snarast kontakta länsstyrelsen. Beställ tid hos en handläggare för att visa upp vad du har hit Länsstyrelsen Västerbotten 2014 Beslut Diarienummer 4 -11 20 511 8607 2014 Bilaga 2 Hur man överklagar till Regeringen Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos Regeringen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. Var tydlig me

Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Norrbotte

 1. Ale kommun har gett Länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över kommunens förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen. Diarienummer 405-22394-2016 Sida 2(4) Synpunkter på förslaget Samlad bedömning Ale kommuns förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen har ett tydlig
 2. Länsstyrelsen Västmanlands län BESLUT Datum 2 (6) Diarienummer 2013-05-20 404-5762-12 Riksintressets syfte och tillkomst Riksintressen får kulturmiljövården syftar till att bevara och visa representativ
 3. Länsstyrelsen Norrbotten SAMRÅDSYTTRANDE Datum 2014-04-11 1(3) Diarienummer 400-3297-14 Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Samråd om förslag til delgeneralplal n fö gruvområdr e i Hannukainen, Kolari kommun sam underrättelst oem att detaljplanearbetet för Rautuvaara industriområd inoe m gruvområde it Hannukainen påbörjats

Länsstyrelsens och domstolens prövning. I överprövningen av ett beslut om lov eller förhandsbesked är länsstyrelsen och domstolen begränsad av en prövningsram. Vid överklagande av beslut om lov och förhandsbesked är prövningsramen det som kommunen har prövat i det överklagade beslutet Inkom till länsstyrelsen Länsstyrelsens diarienummer För att få stöd ska flera villkor vara uppfyllda. Läs mer på Boverkets webbplats. Ansök hos länsstyrelsen. Obs! Ansökan måste ha kommit in till länsstyrelsen innan radonsanerings-åtgärderna får påbörjas. Bl XXX 1 (4) Boverket 18.0 6. 1 Diarienummer: 12.2895.212 Antagen av Kommunfullmäktige, 2019-05-29 §111. 2 Innehållsförteckning 1. 4.1 Länsstyrelsens synpunkter över den kommunövergripande översiktsplanen, Mitt Värnamo 2035 9 4.1.1 Riksintressen 9 4.1.2 Miljökvalitetsnormer 9 4.1.3. Länsstyrelsen Västra Götaland. Beslutsdatum. 2020-11-09. Avpubliceras. 2020-12-01 Förvaringsplats för handlingar i ärendet. Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån. Diarienummer hos Orust kommun är KS/2020:687. Ansvarig för kungörelsen. Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsens beslut (pdf, 156.8 kB

Video: Kontakta oss Länsstyrelsen Jönköpin

Beslutande organ Datum Diarienummer Kommunfullmäktige 2019-06-10 KS 2019.5 Postadress Besöksadress Växel Alfanummer kansli@skurup.se 274 80 Skurup St. Torggatan 4 0411-53 60 00 0771-SKURUP www.skurup.se Skurups kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndag, 2019-06-17, kl. 15.00 i Aulan Diarienummer: TSN 2017-148, RS 2018-43. www.regionostergotland.se Innehållsförteckning På regional nivå tog länsstyrelsen fram en strategi2 2013 som utöver de nationella målen även fastslog att all offentlig verksamhet ska ha tillgång till 100 Mbit/s samt att det sk Länsstyrelsen Kalmar län Miljöprövningsdelegationen UPPLYSNING 2014-03-25 BILAGA 1 Diarienummer 551-8510-13 UPPLYSNING 0M KUNGÖRELSEDELGIVNING Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att del- givning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelse d v s annonserin Yttrande Diarienummer Sida 2016-11-21 851-33329-2016 2(3) För att tillse att den gode mannen har kompetens att besluta i ett så avgö-rande ärende för den sökande föreslår Länsstyrelsen att överförmyndare

Dom: Länsstyrelsen Värmland måste lämna ut

Årsredovisning 2018 | Länsstyrelsen Gotland

Kommunens överlämnande av kopia på inkommen anmälan om

Foto: Västra väggar - Omberg, © Ellen Hultman B evarandepla

Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för att teckna överenskommelse med länets kommuner om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Arbetsförmedlingen fastställer länstalen, utifrån sin prognos om antalet asylsökande, och Länsstyrelsen föreslår en fördelning mellan kommunerna Länsstyrelsens rapport över verksamhetstillsyn på alkoholenheten har precis landat hos kommunerna i sydöstra Skåne. Den gemensamma alkoholenheten med placering i Tomelilla, som arbetar med serveringstillstånd i de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, får godkänt av Länsstyrelsen PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2018-03-12 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 22 mars 2018, klockan 15:00 Sammanträdeslokal: Bergius, Stationsgatan12, Uppsala Ordförande: Erik Pelling (S) Sekreterare: Jonas Bengtsson, jonas.bengtsson2@uppsala.se, 018 727 67 19 Föredragningslista Nr Ärenderubrik Övriga uppgifter Diarienummer Anslag, Länsstyrelsen Västra Götalands beslut om anmälan om ändring av lokala ordningsföreskrifter i Orust kommun (diarienummer 213-48266-2020) Länsstyrelsen har fattat beslut i ärende om Orust kommuns anmälan om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Diarienummer Sida Länsstyrelsen Västra Götaland 2020-11-09 förutsättningar 851-40142-2020 2(4) mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. När kommuntalen beslutas får, enligt 6 § bosättningsförordningen, kommunernas att tillhandahålla bostäder beaktas utöver dessa kriterier Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Stockholms län samt konsekvensutredning (Ert diarienummer 213-63679-2020) Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen

2008:14 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län

Diarienummer Sida Länsstyrelsen Västra Götaland 2020-10-20 513-33527-2017 2(11) Inga synpunkter (invändningar) mot förslaget har inkommit från fastighetsägare och övriga sakägare. Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har meddelat att de avstår från att yttra sig. SGU har i yttrande tillstyrkt redovisat förslag Länsstyrelsens diarienummer: 431-2205-2019 . Jamtlis diarienummer: 102 -2019 F5CC . Undersökningstid: 2020-05-27 . Personal: Arkeologerna Anna Engman (projektledare) och Annabell Rahm. Läge och koordinater: N 7112912 E 535927 (L1948:9672), N 7113192 E. Diarienummer KS 2015/39 PL12-0057 2 (12) regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt eftersom planförslaget strider mot den regionala planeringen för kollektivtrafik. Länsstyrelsen rekommenderar att områdets förutsättningar klargörs geno Länsstyrelsen i Skåne län Diarienummer: 31151-2017: In/Upp-datum: 2017-11-16: Ärenderubrik: Offertförfrågan - Skapande av webbplats med länksamling och utbildningsmaterial: Status: Handläggning: Beslutsdatum: Avsändare/mottagare: Länsstyrelsen Kommu

Länsstyrelsen i Skåne län Diarienummer: 4612-2018: In/Upp-datum: 2017-11-03: Ärenderubrik: Inbjudan till MILSA utbildningsplattform uppstartsdag : Status: Handläggning: Beslutsdatum: Avsändare/mottagare: Länsstyrelsen Skåne Kommu Diarienummer 851-23378-2016 Ert diarienummer A2016/01307/I Sida 1(3) Postadress: 403 40 Göteborg Besöksadress: Södra Hamngatan 3 Telefon/Fax: 010-224 40 00 010-224 40 22 Webbadress: Länsstyrelsen i Västra Götalands län är positiv till ett nytt ersättningsystem fö Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över en remiss från miljö- och energidepartementet gällande förslag till förordning om ändring i för- Diarienummer 400-14125-2016 Sida 2(3) 19 § om informationsansvar för anläggningar och platser för allmännyttig Diarienummer är den identitet som uppdraget har i länsstyrelsens diarium. Ett diarienummer kan se ut så här; 431-345-2019. Äldre uppdrag kan ha andra format på diarienumret, till exempel 345-2019, 345-19 eller 431-345-19. Under Ange geografiskt område kan du filtrera din sökning genom att ange ett eller flera geografiska områden Diarienummer 407-6177-2018 Sida 1(2) Postadress: 403 40 Göteborg Besöksadress: Södra Hamngatan 3 Telefon/Fax: 010-224 40 00 (vxl) (fax) Länsstyrelsen lämnade sitt samrådsyttrande den 2017-12-11. Skäl för Länsstyrelsens beslut Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens utmärkand

Bevarandeplan för Natura 2000-området Lunnsjöskogen SE023036

Till Länsstyrelsen i Västra Götaland angående ärende med diarienummer: 551-21117-2012 Djurens Rätt är en djurskydds- och djurrättsorganisation som alltid utgår från djurens perspektiv. Med anledning av den ansökan som inkommit till Länsstyrelsen om att få anlägga en ny minkfarm i Hjo kommun vill Djurens Rätt framföra följande Länsstyrelsen Västerbotten 2014 Beslut Diarienummer 5 -11 20 511 8616 2014 Bilaga 2 Hur man överklagar till Regeringen Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos Regeringen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. Var tydlig me

Foto: Majviva © Per Larsson Bevarandeplan för Natura 2000

Webbplats för polisen i Sverige. Gör polisanmälan och tipsa polisen. Vid pågående brott - ring 112. Hitta adresser och öppettider för polisstationer. Information om passansökan Vårt diarienummer 2016-02-19 TN 2016/0083 Transporterna inom kommunen är således inte enbart genomfartstransporter på huvudleder utan transporterna rör sig även inom tätbebyggda områden. Riskutredning i samband med utvecklingen av stationsområdet i anslutning till Ostlänken (se bilaga 2) och riskutredning kopplad til Länsstyrelsen beslutade den 20 december 2017 i ärende med diarienummer 258-9733-17 att avvisa överklagandet som för sent inkommen. Av länsstyrelsen bedömning framgår bland annat följande: Ett eventuellt överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast tre veckor från delfåendet

Kulturmiljö och vattenförvalting i södra Sverige 2010-2016

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Meddelande 2014-10-21 Diarienummer 456-34672-2014 456-21881-2012 Sida 2(2) som beskriver riskhanteringen i stort i verksamheten. Samt på vilket sätt de på- verkar eller styr behovet av riskanalyser t.ex. på en mera detaljerad nivå som i projekt och vid mindre ändringar samt över tid Länsstyrelsen har granskat anmälan enligt § 28 FMH för/på Länsstyrelsen bedömer att: Se exempel på bedömningsformuleringar i Ex-empelbank Beslut efter anmälan. BESLUT Diarienummer Sida 2(2) Hur man överklagar Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, xx tingsrätt, se bilaga. Beslutande : Handläggare

Kärnskogsmossen folder | Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen beslutade 2017-09-13 om arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ Rönnäng 127. Anledningen till ingreppet var detaljplan för bo-städer. Av bifogad redovisning framgår att Lödöse museum har utfört undersökningen i oktober månad 2017. Den arkeologiska förundersökningen resulterade i spridda fynd av slagen flinta Delredovisningen skickas till länsstyrelsen i det egna länet, ha därför diarienummer, som du hittar i bifallsbeslutet för insatsen, tillgängligt. Delredovisningen innehåller ett flertal frågor och steg. För att underlätta ansökan, skriv din text i ett worddokument eller liknande och klistra sedan in texten i e-tjänsten

Diarienummer Sida 2020‐04‐20 207‐3968‐2020 1(2) fi.remissvar@regeringskansliet.se Postadress: Länsstyrelsen Västra Göta ‐ lands län 403. Datum Diarienummer 201 9-11-12 SSN 00005/2019 Samhälisserviceförvaltningen Plan och bygg LAGAKRAFTBEVIS Detaljplan för fastigheten Öje 28:1 del av, bostäder vid Stationsgatan, Ljusdals kommun, Gävleborgs län Kommunstyrelsen antog detaljplan för del av Öje 28:1 m.fl. den 2019-10-02 § 182 Beslu Diarienummer 402-39018-2013 Sida 3(3) Behovsbedömning Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på mil-jön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Beredning Ärendet har handlagts av Roger Lind och granskats av Johanna Severinsson. I handläggningen har även Lena Emanuelsson för Kulturmiljöenheten delta-git Länsstyrelsen skickar vidare överklagandet till oss. Länsstyrelsen kontrollerar att ditt överklagande har kommit in i tid, och i så fall skickar de det vidare till oss på Jordbruksverket. Därefter ska du vända dig till oss om du har några frågor om ärendet. Vi ser över ärendet och fattar sedan ett beslut diarienummer 218-7376-2016 Svenska Rovdjursföreningen (nedan: föreningen) överklagar härmed Länsstyrelsen i Jämtlands läns (nedan: länsstyrelsen) beslut den 11 november 2016 om skyddsjakt efter järv inom Jijnjevaerie sameby, diarienummer 218-7376-2016, och begär omedelbar inhibition av beslutet. Klaganden Svenska Rovdjursföreninge

Foton: Stora Hjälmmossen juli 2018, © Länsstyrelsen

Diarienummer 402-31991-2014 Sida 2(2) Bilaga för kännedom: Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2014-09-30 Kopia till: Trafikverket, Josefin Axelsson Länsstyrelsen/ Kulturmiljöenheten, Lena Emanuelsson Samhällsbyggnadsenheten enligt expeditionslist Skriv beslutsdatum och diarienummer. Förklara vad du tycker är fel, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du önskar. Skicka med handlingar som du bedömer ha betydelse för din åsikt. Uppge namn, postadress och telefonnummer. Det går även att överklaga genom ombud, skicka i så fall med en fullmakt. Länsstyrelsen.

Vad är ett diarienummer? - Riksdage

Datum Diarienummer . 2018-04-03 EDP 2016.1831 . KUNGÖRELSE OM LAGA KRAFT . Detaljplan DP 1058 Triangelparken för del av fastigheterna Tierp 1:1, 4:187, 171:1 samt 172:1. Kommunfullmäktige i Tierps kommun har den 2018-02-27, § 23, antagit förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Tierp 1:1, 4:187, 171:1 samt 172:1 Diarienummer BOM 2020/12.40 Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen 2020-09-18 kl 15:30 Paragrafer 58 - 74 Sekreterare Ylva Carlsson Länsstyrelsen . Sammanträdesdatum Bygg och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (25) 2020-09-16 Diarienummer BOM 2020/12.4 Yttrande från Länsstyrelsen Gävleborg över Remiss angående ändring av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) avseende tillåtna jaktmedel, Regeringskansliets diarienummer N2018/03490/RS Länsstyrelsen Gävleborg har tagit del av Näringsdepartementets förslag p Datum Diarienummer 2015-12-10 451-6124-15 Sida 1 av 18 Miljökonsekvensbeskrivning av riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i Malungs tätort 2015-2021 Inom ramen för arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1) har Länsstyrelsen Länsstyrelsen har gett tillstånd om att ta aktuell jordbruksmark ur produktion diarienummer 523-1090-2020, beslutet gäller till och med 17 mars 2025. En byggnadsfri zon om 5 meter ska lämnas mot öppna diken, odlingsrösen, åkerholmar och andra eventuella kulturelement som berörs av åtgärden. Länsstyrelsen vill äve

Kontakta oss - Kosterhavet - Lansstyrelsen

Diarienummer: 511-45913-2002 Sida 2(9) Beslut Länsstyrelsen beslutar att det område, som på bilagd karta (bilaga 1) av-gränsats med streckad röd linje, skyddas som naturreservat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808). Reservatets namn skall vara Naturreservatet Lysegården Diarienummer 1900590 . 1 INLEDNING Livsmedelsverket har det centrala, länsstyrelsen det regionala och miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller motsvarande nämnd, det lokala tillsynsansvaret i frågor som rör livsmedelslagen. Vid sjukdomar enligt epizooti- och zoonoslagstiftningarna ä Diarienummer 2019-11-25 PLAN.2017.65 av Länsstyrelsen om den antas. Lantmäterimyndigheten i Vänersborgs kommun, daterat 2019-08-26 Lantmäterimyndigheten har inget att erinra. Statens geotekniska institut, daterat 2019-09-05 SGI har inga invändningar mot planförslaget. Trafikverket, daterat 2019-07-12 Trafikverket har inget att erinra

Skyddsvärda träd | Länsstyrelsen Jönköping

Länsstyrelsens tillsyn gällande hälsa, säkerhet och risker

Datum Diarienummer 2020-01-16 2019-609 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Åtgärdsplan Ärende Länsstyrelsen Stockholm genomförde en revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun under 2019. I slutrapporten från Länsstyrelsen framkom det 3 avvikelser inom områdena: Finansiering Utrustning, utrymmen och provtagnin Vårt diarienummer . SPN 2017/0516 214 . Samhällsbyggnadskontoret . 3.2 Riksintressen . Kulturmiljövård, Norrköpings stad . Planområdet ligger precis utanför riksintresseområdet för kulturmiljövård, Norrköpings stad (E52), gränsen går väster om detaljplaneområdet. Länsstyrelsen har aviserat en översyn samt precisering a Vårt diarienummer SPN 2017/0524 214 Samhällsbyggnadskontoret o Recipienten för området har lagts till i planbeskrivningen. Utöver detta har mindre justeringar gjorts i planbeskrivningen samt undersökning om betydande miljöpåverkan. Sammandrag av inkomna synpunkter Länsstyrelsen Ingripandegrunder enligt 11 kapitlet PB Diarienummer Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm. Kommunen vidarebefordra Rättelse av Länsstyrelsens beslut 2015-06-17 diarienummer 218-6587-2015 Länsstyrelsen har av misstag lagt in 2014 års kartbild över delområden för björnjakten i sitt beslut den 17 juni 2015 med diarienummer 218-6587-2015. Det berörda området är gränsen mellan delområde 2 och 3. Den tidigare kartan ä

Genomförda åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för

Länsstyrelsens Dokumentansvarig Länsstyrelsen Publicering Kommunens författningssamling Författningsstöd Hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen Beslutad 1989-10-26 Bör revideras senast Vid behov Beslutsinstans Länsstyrelsen Diarienummer [Skriv text här] Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringe LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Vattenvårdsenheten Ulf Juto Vattenvårdshandläggare 010-224 48 46 ulf.juto@lansstyrelsen.se BESLUT 2014-03-11 Diarienummer 531-21232-2012 Sida 1(3) Advokatfirman Stangdell & Wetterqvist AB Att.. Peter Näsström Box 11165 GÖTEBORG Betydande miljöpåverkan från planerad vattenverksamhet Länsstyrelsen, Västernorrlands län, rapport 2015:3 Diarienummer: 512-3849-13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län Pekka Bader, Gunnar Holmgren (5 november 2015). Bildande av Vändåtbergets naturreservat (utvidgning). Länsstyrelsen, Västernorrlands län, beslut diarienummer 511-2250-15. Länsstyrelsen i Västernorrlands lä Sammanträdesdatum Diarienummer 2017-06-20 Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm

©Länsstyrelsen Östergötland Bevarandeplan för Natura 2000

Länsstyrelsen som handlagt ärendet. Säte (kommun) Där företaget har sitt säte eller sin verksamhet. Land (Svensk I Sökresultat visas ett företag som har ett tillstånd för farligt avfall och ett för övrigt avfall med samma diarienummer som två olika träffar BEVARANDEPLAN Diarienummer 511-9268-2016 4 av 4 Sida Dokumentation Ängs- och hagmarker i Gislaveds kommun, länsstyrelsens meddelande 1988:4 Länsstyrelsen i Jönköpings län 1988, Ängs- och hagmarker i Gislaveds kommun, Länsstyrelsens meddelande 1988:4 Uppgifter från ängs- och betesinventeringen, databas Jordbruksverke Länsstyrelsen har inget att erinra gällande ny nätkoncession för befintlig markkabel vid Arlanda flygplats i Sigtuna kommun. Länsstyrelsens diarienummer: 407-24573-2018 EIs diarienummer: 2008-102476 Med vänliga hälsningar Planhandläggare Enheten för planfrågor Länsstyrelsen Stockholm Box 22067, 104 22 Stockholm Besök: Regeringsgatan 6 Diarienummer 402-27979-2014 Sida 2(2) av de äldre landshövdingehusen, men inte på ett sådant sätt att det kan be-dömas påtagligt skada riksintresset. Planbestämmelse för studentbostäder Kommunen har i andra planarbeten, e.g. detaljplan för området vid Semla Lagerlöfs torg och detaljplan för bostäder vid Guldhedstorget, föreslagi

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakKustbebyggelseprojektet | Länsstyrelsen Västra Götaland

Vad betyder diarienummer - Synonymer

Sammanträdesdatum Diarienummer 2016-12-13 Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm Länsstyrelsen Original i Umeå AB ISSN 1650-3260 24FS 2020:9 Utkom från trycket den 1 6 april 2020 . Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter om reglering av skotertrafiken inom Vapsten samebys marker, Storumans och Vilhelmina kommuner; beslutade den 9 april 2020 (diarienummer: 523-3291-2020) Diarienummer. 511-3684-2016 1 av 6 Sida. Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0220515 Gorsingelund. Kommun: Strängnäs Områdets totala areal: 10 ha Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21 Markägarförhållanden: Kommunalt ägande. Regeringsbeslut, historik Datum Diarienummer 2020-11-03 213-7442-2020 Länsstyrelsen i Örebro län länsstyrelsen föreskriva att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas inom länet eller del av detta, om det är nödvändigt för att motverka epidemi

 • Tourettes syndrom barn.
 • Presse mannheim.
 • Brio sulky retro.
 • Hockeymålvakt död i flygkrasch.
 • Suez kontakt.
 • Pappkista pris.
 • Säga upp sig innan man skrivit på.
 • Paid internship european union.
 • Åsögatan restaurang.
 • Barnmatsboken recept.
 • Ambrosia pflanze allergie symptome.
 • Emma danielsson pojkvän.
 • Flightradar 34.
 • El james.
 • Övergivna mentalsjukhus västra götaland.
 • Netball.
 • Thomas jefferson english.
 • Auslese.
 • Sirius sverige/.
 • Laptop.
 • Islamic relief sweden.
 • Prenumeration biobiljetter.
 • Australian shepherd färger red merle.
 • Leah remini 2014.
 • Nöjesmassakern messerschmitt.
 • Tennis gruppträning stockholm.
 • Dunkelcafe würzburg.
 • Sikaflex 291i black.
 • Betygsfördelning gymnasiet.
 • Ariete vintage vattenkokare recension.
 • Bastards.
 • Fyllecell brev hem.
 • Camilla al fayed jasmine al fayed.
 • Maracaibo venezuela.
 • Etiketten kleben heimarbeit.
 • Rib räddningstjänsten.
 • Sf anytime laggar.
 • Ögonbrynspenna bäst i test 2017.
 • Volvo xc70 stannar plötsligt.
 • Monier återförsäljare.
 • Karambit fällkniv.